Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 29, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557

กรมบังคับคดีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานเดินหมาย และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th โดยท่านสามารถอ่านขั้นตอนการสมัครสอบรวมถึงกำหนดการต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคะ….

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา

3-7 มีค 2557

ประกาศกรมบังคับคดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทาง บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชการ พณิชยกรรม บัญชี และเลขานุการ

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และ การเิงนและการธนาคาร

5. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
6. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา

การรับสมัคร  กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/

ขั้นตอนการรับสมัคร  กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/ จากนั้นคลิกเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์อ่านขั้นตอนการสมัคร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)

4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชนและรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อ พิมพ์ใบชำระเงิน

6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาตรวจสอบเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการ สอบการกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรมบังคับคดี

>>>http://job.led.go.th/201403/led-011.pdf

สมัครสอบกรมบังคับคดี!!!!

>>> http://job.led.go.th/

แนะนำสมัครงาน: กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

เปิดสอบ กรมบังคับคดี, สมัครสอบกรมบังคับคดี, สมัครสอบ กรมบังคับคดี, http://www.job.led.go.th, พิมพ์ใบสมัครกรมบังคับคดี, ที่ http://job.led.go.th, สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557, แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป(การจัดการทั่วไป/อื่นๆ), สมัครงานกรมบังคับคดี 2557, www job led go th ขอนแก่น, สมัครกรมบังคับคดี, กรมบังคับคดี รับสมัคร, 2557, ใบสมัครกรมบังคับคดี, กกต, สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557, เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557, สมัครกรมบังคับดคดี 2557, http://job.led.go.th, ระเบียบสมัครสอบกรมบังคับคดี 2557, สอบกรมบังคับคดี, สอบกรมบังคับคดี 2557, www.job.led.go.th,

Response 'กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557'

Home » งานราชการ » กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557
กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557
©2013 JobJaa :