Facebook Twitter Gplus RSS

Date: July 22, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557

กรมบังคับคดีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานเดินหมาย และตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th โดยท่านสามารถอ่านขั้นตอนการสมัครสอบรวมถึงกำหนดการต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคะ….

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557

กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา

3-7 มีค 2557

ประกาศกรมบังคับคดี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป อัตราว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทาง บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชการ พณิชยกรรม บัญชี และเลขานุการ

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และ การเิงนและการธนาคาร

5. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
6. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า อัตราว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 อัตรา

การรับสมัคร  กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/

ขั้นตอนการรับสมัคร  กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/ จากนั้นคลิกเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์อ่านขั้นตอนการสมัคร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)

4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชนและรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อ พิมพ์ใบชำระเงิน

6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาตรวจสอบเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการ สอบการกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรมบังคับคดี

>>>http://job.led.go.th/201403/led-011.pdf

สมัครสอบกรมบังคับคดี!!!!

>>> http://job.led.go.th/

แนะนำสมัครงาน: กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กองบัญชาการ กองทัพไทย รับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 21-30 กค 2557 สมัครสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 2557

กองบัญชาการ กองทัพไทย รับสมัครพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา 21-30 กค 2557 สมัครสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 2557

สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัครรวม 3 อัตรา 10 กค – 8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 2557

สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง รับสมัครรวม 3 อัตรา 10 กค – 8 สค 2557 สมัครงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 2557

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครรวม 7 อัตรา 21-25 กค 2557 สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม 2557 เปิดสอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2558

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครรวม 7 อัตรา 21-25 กค 2557 สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม 2557 เปิดสอบ กระทรวงวัฒนธรรม 2558

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครวม 4 อัตรา 4-8 สค 2557 สมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ 2557 เปิดสอบ กระทรวงศึกษาธิการ 2558

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครวม 4 อัตรา 4-8 สค 2557 สมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ 2557 เปิดสอบ กระทรวงศึกษาธิการ 2558

ข้อแนะนำในการ สอบตํารวจ 2557 6,800 อัตรา ในปี 2557 เปิดสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557

ข้อแนะนำในการ สอบตํารวจ 2557 6,800 อัตรา ในปี 2557 เปิดสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 2557

Short url: Full url:

สอบกรมบังคับคดี 2557, สมัครสอบกรมบังคับคดี, กกต, เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557, http://www.job.led.go.th, เปิดสอบ กรมบังคับคดี, กรมบังคับคดี รับสมัคร, http://job.led.go.th, สมัครงานกรมบังคับคดี 2557, ระเบียบสมัครสอบกรมบังคับคดี 2557, สมัครสอบกรมบังคับคดี 2557, สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557, แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป(การจัดการทั่วไป/อื่นๆ), สมัครกรมบังคับดคดี 2557, พิมพ์ใบสมัครกรมบังคับคดี, 2557, สมัครสอบ กรมบังคับคดี, www job led go th ขอนแก่น, www.job.led.go.th,

Response 'กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557'

Home » งานราชการ » กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557
กรมบังคับคดี รับสมัครรวม 48 อัตรา 3-7 มีค 2557 สมัครสอบ กรมบังคับคดี 2557 เปิดสอบ กรมบังคับคดี 2557
©2013 JobJaa :