Facebook Twitter Gplus RSS

Date: February 27, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...Loading...

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557

ล่าสุด!! ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจะทำการรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 – 31 ธันวาคม 2540) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2889 3922, 0 2475 3663 – 4 และ 0 2475 3543 ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th คะ…..

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2537 – 31 ธันวาคม 2540)

สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้อง สังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม 2533 – 31 ธันวาคม 2536 มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดได้

วิธีการสมัคร กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557
1.ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ทุกคน จะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันเอกลักษณ์ตัวบุคคล โดยนำระเบียบการ มาดำเนินการได้ตามสถานที่ ดังนี้
1.1 ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ 11 – 19 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
1.2 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมตั้งแต่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 และ 3 – 8 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
หากผู้สมัครทางไปรษณีย์ ไม่นำระเบียบการมาสแกนลายนิ้วมือตามวัน-เวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ในกรณีบัตรประจำตัวสอบชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้สมัครแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ออกบัตรประจำตัวสอบให้ใหม่ต่อไป
3. เงินค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์การสอบ จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาแสดงนั้น จะมีการตรวจสอบอีกครั้งในวันทำสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสัญชาติของ บิดา มารดาผู้ให้กำเนิด ถ้าเอกสารไม่ครบ หรือ ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีการผ่อนผันใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนนั้นจะได้ตรวจสอบกับสถาบันหรือ สถานศึกษาที่ออกวุฒิการศึกษาต่อไป

** ถ้าปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาแสดงนี้เป็นความเท็จ หรือถูกปลอมแปลง แม้ว่าผู้สมัครจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือแล้วก็ตาม จะต้องถูกปลดออกจากฐานะ นักเรียนทันที กับต้องชดใช้ค่าเสียหายตามระเบียบ รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2889 3922, 0 2475 3663 – 4 และ 0 2475 3543 ในวันและเวลาราชการ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.navy.mi.th

แนะนำสมัครงาน: กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน รับสมัครถึง 10 มี.ค. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน รับสมัครถึง 10 มี.ค. 58

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 18อัตรา 9-20 ก.พ. 58

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 18อัตรา 9-20 ก.พ. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 23 ก.พ. -19 มี.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 23 ก.พ. -19 มี.ค. 58

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการเเรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงมนุษย์ เปิดสอบราชการ 11 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการเเรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงมนุษย์ เปิดสอบราชการ 11 อัตรา

Short url: Full url:

รับสมัครจ่าเรือ, สมัครงานกองทัพเรือ 2557, สมัครสอบกองทัพเรือ, ประกาศกองทัพเรือ รับราชการปี 57, รับสมัครสอบจ่าทหาร ปี57, ร ร นักเรียนจ่าทหารเรือปี2558, กองทัพเรือ, ประกาศกรมยุทศึกษาทหารเรือ, งานราชการ2557 ทหารเรือ มิถุนายน, สมัครจ่าทหารเรือ ปี 58, จ่าทหารเรือ 2557 ยังไม่ได้ระเบียบการ, สอบจ่าเรือ, กองทัพเรือ รับสมัคร ปี 2557, รับสมัครทหารเรือ2557, รับสมัครงานกองทัพเรือ, มเกิด31ธันวา 2536 ต้องเข้าทหารปีไหน, รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ 2557, สมัครจ่าทหารเรือ, กองทัพเรือเปิดรับสมัคร วิทยาศาสตรบัณฑิต 2556, กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน2556, ผลสอบจ่าทหารเรือ57, สมัครสอบจ่าเรือ 2557, web, สมัครจ่าทหารเรือ 2558, สมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ2558, สอบรับราชการทหารเรือ, นักเรียนจ่าทหารเรือ, เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ปี 2558, จ่าเรือ 58 สมัคร, สมัครจ่าทร,

Response 'กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557'

Home » งานราชการ » กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครสอบ กองทัพเรือ 2557
©2013 JobJaa :