Facebook Twitter Gplus RSS

Date: July 05, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 ที่นี่ เพราะวันนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557  สนใจรายละเอียด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 เข้ามาอัพเดตเพิ่มเติมที่นี่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา

5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557

คุณสมบัติทั่วไป
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
– สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทจะพิจารณา ให้เงินเพ่ิมตามประสบการณ์ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 6 ปี
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

วิธีการรับสมัครงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วิชาการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)
– ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
– ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
– ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
– ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (70 คะแนน)
– ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้าง ขนส่ง และการจราจร)
– ความรู้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคนิคสมัยใหม่ของการตรวจวัด ตรวจสอบด้านวิศวกรรมโยธา
– การเขียนเรียงความ (Essay) เป็นภาษาอังกฤษ
– ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา

>>>>> http://recruit.exat.co.th/rcs/

แนะนำสมัครงาน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ15 มิ.ย.-6 ก.ค.58

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ15 มิ.ย.-6 ก.ค.58

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ 8-14 ก.ค. 58

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ 8-14 ก.ค. 58

กรมสรรพากร เปิดสอบราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 33 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 15-25 มิ.ย. 58

กรมสรรพากร เปิดสอบราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 33 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 15-25 มิ.ย. 58

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการและนักสำรวจดินปฏิบัติการ 15 มิ.ย.-6 ก.ค. 58

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการและนักสำรวจดินปฏิบัติการ 15 มิ.ย.-6 ก.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบราชการพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบราชการพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Short url: Full url:

บริษัทที่กําลังรับสมัครงาน หลายอัตรา2557, ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ของ กทพ., เปิดรับ, 57, สมัครงาน, พนักงาน, แห่งประเทศไทย, หางานหลายอัตราปี2557วันที่21กพ, 2557, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษ, กรมการทางพิเศษ, งาน 2557, สมัครสอบ,

Response 'การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557'

Home » งานราชการ » การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557
©2013 JobJaa :