Facebook Twitter Gplus RSS

Date: May 27, 2016 - Category: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วน ภูมิภาค สมัครสอบ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT) และ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor) ปี 2557 จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด การประปาส่วนภูมิภาค สมัครสอบ 2557 ได้ที่นี่คะ

 

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค

เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค สมัครสอบ 2557

การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
เปิดรับสมัครสอบ โครงการ PWA Call Center 1662 ปี 2557 จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT) และ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor) ปี 2557 จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
– เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT)
– เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor)

ระดับการศึกษา 
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
– ปริญญาตรี
– ปวส.

ค่าตอบแทนที่ได้รับ
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
– ปริญญาตรี 13,410 บาท
– ปวส. 10,740 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
– เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT)
1. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
2. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
3. บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความสุขุมรอบคอบ อารมณ์เย็น รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน พูดจาไพเราะ น้ำเสียงเป็นมิตรเหมาะสมกับการติดต่อสื่อสารงานทางโทรศัพท์ตามลักษณะงาน Call Center เป็นอย่างดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
5. มีทัศนคติช่วยเหลือเกื้อกูล รู้เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชนผ่านระบบ Call Center รวมทั้งมีจิตวิทยาการให้บริการที่ดี
6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS.Word MS.Exel Internet และทักษะในการใช้อุปรกร์ที่ใช้ในการบริการระบบ Call Center
8. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ กปภ. กำหนด
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
10. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
– เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor)
1. คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
3. บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความสุขุมรอบคอบ อารมณ์เย็น รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
4. มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคล สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ ดี
6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS.Word MS.Exel Internet และทักษะในการใช้อุปรกร์ที่ใช้ในการบริการระบบ Call Center
7. สามารถเรียนรู้งานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
8. มีทัศนคติช่วยเหลือเกื้อกูล รู้เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชนผ่านระบบ Call Center รวมทั้งมีจิตวิทยาการให้บริการที่ดี
9. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ กปภ. กำหนด
10. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Agent และ/หรือ Supervisor หรือหัวหน้าทีม หรือเทียบเท่ามาก่อน
11. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

หน้าที่รับผิดชอบ
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT)

– รับเรื่องร้องเรียนและตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วน PWA Call Center 1662
– ประสานงานการรับ-ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน กับ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา
– บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน อาทิ ข้อมูลลูกค้า สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ลงในระบบ Call Center และโปรแกรมรายงานข้อมูลอื่นๆ
– ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Ctner 1662
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor)
– ควบคุมดูแล บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม Agent อย่างมีประสิทธิภาพ
– บริหารงานการรับสายโทรเข้าและโทรออก ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทุกข้อร้องเรียน
– รายงานผลการปฏิบัติงานของ Agent
– ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Ctner 1662
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย

สอบถามรายละเอียด
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 025518907 PWA Call-Center 1662

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
  การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557
บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557

>>>>>http://www.pwa.co.th/province/picture/news/201312/201312270944140856.pdf

แนะนำสมัครงาน: การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

สมัครสอบการประปา2557, การประปาชัยภูมิตำแหน่งงาน, สมัครประปาส่วนภูมิภาค 2557, การประปา สมัครงาน 2557, สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว มิถุนายน 2556, สมัครงานการประปา 2557, งานรัฐวิสาหกิจ การประปา นครสวรรค์, สอบการประปา 2557, สมัครประปา 2557, สมัครงานประปาภูมิภาคเขต10, การประปาภูมิภาคเขต10นครสวรรค์รับสมัครสอบ2557, งานราชการส่วนภูมิภาค 2557, สมัครงาน ประปา2557, การแต่งกายสอบการประปาส่วนภูมิภาค, การประปา สมัครงาน2557, สมัครงาน การประปา 2557, http://www.jobjaa.com/การประปาส่วนภูมิภาค-2557/, รายละเอียดรับสมัครประปาส่วนภูมิภ, สมัครงาน call center ประปา, สมัครงาน กรมการประปา, ตำแหน่ง งาน นครสวรรค์ปี57, งานราชการประปาชัยภูมิ, การประปา รับสมัครงาน 57, สอบเข้าประปา ปี57, สมัครสอบการประปา 57, ข่าวเปิดสอบการประปาส่วนภูมิภภาควันนี้2557, งานราชการประปา 57, กรมประปา 2557, เปิดสอบการปะปาส่วนภูมิภาค, สมัครงานด่วน 2557,

Response 'การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป'

Home » งานรัฐวิสาหกิจ » การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
©2013 JobJaa :