Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 29, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

ประกาศ งานราชการ งานราชการทหาร 

กรมกำลังพลทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งงานธุรการ

 

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

 

กรมกำลังพลทหารอากาศ

รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

ตำเหน่งงานราชการทหารที่เปิดรับสมัคร  กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง : กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานธุรการ
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
4.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
4.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4.1.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
4.1.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
4.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.2 ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ 4.1.4 และ 4.1.5 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
4.3 คุณสมบัติเฉพาะ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

5. การสมัคร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
เวลา 09.00 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2534 1213-4
5.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด) ดังนี้
5.2.1 รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.2.2 สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร
(กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้นๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
5.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
5.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
5.2.5 สำเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.9, สด.8 หรือ สด.43)
5.2.6 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่กำหนดไว้จะตัดสิทธิ์ในการสอบและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทันที

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

7. เกณฑ์การตัดสิน กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. กำหนดการประเมินสมรรถนะ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
8.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
เวลา 09.00-11.00 น.
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
และรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แผนกบรรจุปลด
กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เวลา 08.00-16.00 น.
8.3 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การทดสอบตัวอย่างงานและการสอบสัมภาษณ์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ
เวลา 08.00-15.00 น.
8.4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานตัว
ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล
กรมกำลังพลทหารอากาศ เวลา 08.00-16.00 น.
9. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
กรมกำลังพลทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลข
สมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก
ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดีกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับตั้งแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
10. การจัดทำสัญญาจ้าง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

รายละเอียดงานราชการที่เปิดสอบ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

>> http://www.person.rtaf.mi.th/BY2556/ManageDivision/recruit/2557_GEmployee_recruit.pdf

 

แนะนำสมัครงาน: กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

คำสั่ง กองกำลังพลทหารอากาศ ปี 2557, สมัครสอบทหารอากาศ 57, สอบงานราชการ, กำลังพลทัพอากาศ, หนังสือแนวข้อสอบพนักงานราชการธุรการกรมทางหลวง2557, ตำรวจ, กําลังพล ทอประกาศผลสอบ, กรมกําลังพล ทอ, แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่หลักฐานและสัญญา กองทัพอากาศ, กำลังพลทอเปิดรับพนักงานธุระการ, พนักงานราชการในส่วนกองทัพ, สมัครงานทหาร, กรมพลทหารอากาศ รับสมัคร 57, งานทหารอากาศ, กรมกําลังพล ทอ รับสมัคร, รับสมัครพนักงานราชการ ทบ, สมัครธุรการกองทัพอากาศ, ทอ รับสมัครพนักงาน 2558, พนักงานราชการ ทอ., สมัครงานทหารอากาศ ธุรการ, งานราชการ2557, กรมช่างอากาศ เมื่อวันที่6-14 ม.ค.57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, ประกาศผลสอบพนักงานราชการสาธารณสุขยโสธร, ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการทหาร 57, ทหารอากาศรับสมัครพนักงาน, สมัครงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ค. 56, รับสมัครพนักงานราชการ 2558 ทอ., สมัครงานทหารอากาศ, กำลังพล ทอ 57, เปิดรับสมัครสอบทหารอากาศ ตำแหน่งธุรการ ปี 57,

Response 'กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57'

Home » งานราชการ » กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57
กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57
©2013 JobJaa :