Facebook Twitter Gplus RSS

Date: February 25, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

ประกาศ งานราชการ งานราชการทหาร 

กรมกำลังพลทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งงานธุรการ

 

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

 

กรมกำลังพลทหารอากาศ

รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57

ตำเหน่งงานราชการทหารที่เปิดรับสมัคร  กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่ง : กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,110 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 1,500 บาท

2. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
พนักงานธุรการ
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
2.2 รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
2.3 ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
2.4 ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
4.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
4.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.1.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4.1.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
4.1.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
4.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.1.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.2 ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ 4.1.4 และ 4.1.5 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
4.3 คุณสมบัติเฉพาะ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

5. การสมัคร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557
เวลา 09.00 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2534 1213-4
5.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด) ดังนี้
5.2.1 รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.2.2 สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร
(กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้นๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
5.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
5.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
5.2.5 สำเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.9, สด.8 หรือ สด.43)
5.2.6 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่กำหนดไว้จะตัดสิทธิ์ในการสอบและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทันที

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

7. เกณฑ์การตัดสิน กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. กำหนดการประเมินสมรรถนะ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
8.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
เวลา 09.00-11.00 น.
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
และรายงานตัวในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แผนกบรรจุปลด
กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เวลา 08.00-16.00 น.
8.3 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (การทดสอบตัวอย่างงานและการสอบสัมภาษณ์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ
เวลา 08.00-15.00 น.
8.4 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานตัว
ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล
กรมกำลังพลทหารอากาศ เวลา 08.00-16.00 น.
9. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
กรมกำลังพลทหารอากาศ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลข
สมัครสอบ โดยคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า หากยังมี
คะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก
ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดีกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อหรือนับตั้งแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
10. การจัดทำสัญญาจ้าง กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

รายละเอียดงานราชการที่เปิดสอบ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา

>> http://www.person.rtaf.mi.th/BY2556/ManageDivision/recruit/2557_GEmployee_recruit.pdf

 

แนะนำสมัครงาน: กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

สมัคร ธุรการกรมทหาร, สอบบรรจุ, ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการทหาร 57, กรมกําลังพล ทอ, พนักงานราชการ กองทัพอากาศ มิถุนายน 2556, ธุรการทหารอากาศ, รับสมัครพนักงานราชการ ทบ, รับสมัครทหารธุรการ57, งานทหารอากาศ, สอบราชการ 2557, web, สมัครราชการทหารธุรการ, สอบราชการ, สมัครธุรการกองทัพอากาศ, related:army-etc.blogspot.com/2012/12/55.html, กำลังพลทหารอากาศเปิดรับสมัคร, กําลังพล ทอ สอบพนักงานราชการ, สมัครงานทหารอากาศ ธุรการ, ทอ รับสมัครพนักงาน 2558, ทหารอากาศรับสมัครพนักงาน, รายชื่อสอบพนักงานบริการกรมกำลังพลทหารอากาศ, อยากสมัครงานออฟฟิต ทหารอากาศ, สมัครงานเจ้าหน้าที่ธุรการ ก.ค. 56, หนังสือแนวข้อสอบพนักงานราชการธุรการกรมทางหลวง2557, กรมกำลังพลทหารอากาศ, สอบงานราชการ, รับสมัครกําลังพล ทอ, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงพยาบาลน่าน, สมัครกรมการทหารอากาศธุรการ, สถานที่สอบพนักงานราชการกรมกำลังพล,

Response 'กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57'

Home » งานราชการ » กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57
กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งเเต่ 14-23 ม.ค. 57
©2013 JobJaa :