Facebook Twitter Gplus RSS
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556

Date: October 01, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/08/2556] อัพ เดตข่าว ธรรมศาสตร์ สมัคร 56 มาให้ท่านเรียบร้อยแล้วคะ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาจารย์ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ท่านใดสนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงานธรรมศาสตร์ 2556 ไดด้านล่างข้อความนี้เลยคะ เราสรรหาข่าวการรับสมัครงานดีๆ เพื่อคุณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 2 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาจารย์ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– อาจารย์ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ใช้ MS Office  ได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และโต้ตอบ E-mail ได้
– มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบดี ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี

 

2. อาจารย์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับผลการศึกษาดังต่อไปนี้
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้  เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก จบจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
– หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้  วุฒิปริญญาตรี ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก  วุฒิปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จบจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
– หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)

 

วิธีการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ผู้ประสงค์ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ ฝ่ายบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

2. อาจารย์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
ผู้ประสงค์ติดต่อขอและสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.กัญญาภาค ขับกล่อม โทร. 0-2696-5205, 0-2696-5206 หรือหัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
E-mail:tu.nihongo@gmail.com Download  ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://arts.tu.ac.th ไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน

 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2696-5502 หรือสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.tu.ac.th และเข้าไปที่ www.socadmin.tu.ac.th

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
1. สำเนาใบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ใบแสดงระดับผลการศึกษา (Transcript)  และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอื่นที่หน่วยงานกำหนด โดยนำฉบับจริงมาแสดงด้วย กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานพร้อมรับรอง การแปลด้วย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบกองเกินทหาร โดยนำฉบับจริงมาแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามพระราชบัญญัติพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการเป็นอาจารย์ หนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู้ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยหนึ่งในจำนวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำของหน่วยงานภาค รัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีตำแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอกหรือเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษา/หัวหน้า/ผู้อำนวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

แนะนำสมัครงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกร , นักกีฏวิทยา 6-10 ต.ค. 57

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกร , นักกีฏวิทยา 6-10 ต.ค. 57

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกร รับสมัครถึง 7 ต.ค. 57

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนิติกร รับสมัครถึง 7 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 29 ก.ย.-7 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 29 ก.ย.-7 ต.ค. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร 30 ก.ย. –6 ต.ค. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร 30 ก.ย. –6 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 ก.ย.-16 ต.ค. 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 ก.ย.-16 ต.ค. 57

Short url: Full url:

สมัครอาจารย์มหาลัยรับวุฒิ ป ตรี, รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยนครพนม, หางานในธรรมศาสตร์รังสิต, รับสมัครอาจารย์พิเศษ ตุลาคม 2556, สมัครงานครูภาษาไทย56, รับสมัครอาจารย์พิเศษ กันยายน 2556, รับอาจารย์มหาวิทยาลัย 2556, หางานลําปาง เดือนกันยายน 2556, งานอาจารย์พิเศษรัฐศาสตร์ 2556, สมัครงาน ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต2556, งานเปิดสอบลำปาง กันยายน 2556, สมัครงามธรรมศาสตร์, หางานราชการ ธรรมศาสตร์, รับอาจารย์อังกฤษ 2556, สมัครงาน ธรรมศาสตร์ รังสิต, สมัครงานอาจารย์ภาษาไทยวุฒิ ป.โท ปี56, หางานลําปาง 2556, รับสมัครงาน มธ ศูนย์รังสิต 2556, รับสมัครงาน ภาษาญี่ปุ่น, รับ สมัคร อาจารย์ ภาษา อังกฤษ, อาจารย์พิเศษ 2556, รับสมัครอาจารย์ ปริญญาโท 2556 วิศวกรรมเครื่องกล, งานลำปาง ก.ย. 56, ใบสมัครงาน ม.รังสิต, รับสมัครอาจารย์ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, หางานลำปาง เดือนตุลาคม 56, สมัครงานเลขา ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต, สมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รับสมัครอาจารย์ ภาษาไทย,

Response 'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556'

Home » งานราชการ » มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2556
©2013 JobJaa :