Facebook Twitter Gplus RSS
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57

Date: October 31, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 6 อัตรา และ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 3 อัตรา  โดยจะทำการเปิดรับออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://job.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57

สำนักงาน ป.ป.ช.

รับสมัครรวม 9 อัตรา

6 – 26 มีนาคม 2557

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนัก งาน ป.ป.ช. จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา เปิดรับออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://job.nacc.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา
1. เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 6 อัตรา

2. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ 3 อัตรา

ขั้นตอนการสมัคร สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่”ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อ คลิกที่นี่” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ ชื่อสกุล แล้วคลิก “ต่อไป”

เปิดรับสมัคร 6 มีนาคม – 26 มีนาคม 2557 และในวันที่ 26 มีนาคม 2557 จะเปิดระบบรับสมัครถึงเวลา 18.00 น.

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 หลังกดปุ่ม ส่งใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
1. ข้อความตอบรับว่า ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือทาง ATM หรือชำระผ่าน KTB Online 6 มีนาคม – 26 มีนาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(การชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในวันสุดท้าย คือ วันที่ 26 มีนาคม 2557 จะต้องชำระค่าธรรมเนียบสอบภายในเวลา 22.00 น.)

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม “ค้นหาใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา
1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในทุกกรณี
3 การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ผู้สมัครโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามประกาศ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหน่วยงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา

>>>>>http://job.nacc.go.th/201403/pph.pdf

สมัครสอบสำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา

>>>>>http://job.nacc.go.th/

แนะนำสมัครงาน: สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลฯ เปิดสอบงานราชการจำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา 3 – 14 พฤศจิกายน 2557

เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลฯ เปิดสอบงานราชการจำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา 3 – 14 พฤศจิกายน 2557

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดสอบงานราชการ รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดสอบงานราชการ รับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย/หญิง เป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน

กทม เปิดสอบงานราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 112อัตรา

กทม เปิดสอบงานราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 112อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30 ต.ค.-23 พ.ย. 57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30 ต.ค.-23 พ.ย. 57

กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ)และพนักงานการเงินและบัญชี 3-7 พ.ย. 57

กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ)และพนักงานการเงินและบัญชี 3-7 พ.ย. 57

Short url: Full url:

สอบปปช57, ปปช2557, สอบ ปปช, สอบสำนักงานป.ป.ช, ปปช รับสมัคร, 2557, สถานที่สอบ ป.ป.ช, สมัครงานป.ป.ช., สมัครสอบปปช, ปปช.สมัครงาน 57, ตรา ปปช, โลโก้ ปปช, http://job.nacc.go.th หัวข้อ ประกาศ วันที่ และ สถานที่สอบ, สมัครงาน ปปช 57, สมัครสอบ ปปช57, สมัครปปช 2557, ผลสอบ ปปช 2557, สัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., สถานที่สอบปปช 57, สมัครออนไลน์ ปปช 57, สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัคร, ป.ป.ช เปิดรับสมัคร, สอบ ปปท.26 เมษายน 2557, สมัครงาน ป.ป.ช., ตราสํานักงาน ป.ป.ช, ตราสัญลักษณ์ ป.ป.ช, สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557, โลโก้สำนักงาน ปปช., ป ป ช รับ สมัคร งาน, สมัครงาน2557,

Response 'สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57'

Home » งานราชการ » สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครรวม 9 อัตรา 6 – 26 มีนาคม 2557 สํานักงาน ปปช สมัครงาน 2557 เปิดสอบ สํานักงาน ปปช 57
©2013 JobJaa :