Facebook Twitter Gplus RSS

Date: January 27, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ    อบต.บ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบงานราชการเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 4 เม.ย. 57

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  5  อัตรา

 

1  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง ช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา

 

5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  จำนวน   1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  4  อัตรา

 

1. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน    1   อัตรา

 

2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ             จำนวน    1   อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน   1  อัตรา

 

4.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา      จำนวน    1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จำนวน  3  อัตรา

 

1.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว      จำนวน   1  อัตรา

 

2.  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง                    จำนวน   1  อัตรา

 

3. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                   จำนวน    1  อัตรา

 

สามารถตรวจสอบและดูได้จากเว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-769307  ในวันและเวลาราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้

 

แนะนำสมัครงาน: อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 26-30 ม.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 26-30 ม.ค. 58

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2558

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลและนายท้ายเรือกลลำน้ำ 26 ม.ค.-4 ก.พ. 58

กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลและนายท้ายเรือกลลำน้ำ 26 ม.ค.-4 ก.พ. 58

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา 23 ม.ค.-13 ก.พ. 58

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบงานราชการ จำนวน 7 อัตรา 23 ม.ค.-13 ก.พ. 58

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ 13-21 ม.ค. 58

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ 13-21 ม.ค. 58

Short url: Full url:

สมัครงานอบต.บ้านนา, งานราชการมีค-เมย57, งานราชการเมย57, หนังสือสอบช่างไฟการประปา, อบต.บ้านนารับสมัคร, อบต.บ้านนา อยุธยา, สอบ อบต อยุธยา 57, อบต.นาไหมเปิดรับสมัครงาน, สมัครสอบงานราชการ, งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้, อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา, อบต.บ้านนา รับสมัคร, อบต.บ้านนา อ.มหาราช, สมัครงานอบต.บ้านนา อ.มหาราช, พนักงานส่วนตำบล, อบต.บ้านนา, ประกาศสอบ อบต.บ้านนา อยุธยา, เจ้าหน้าที่ธุรการ1 อบต 57, สมัครงาน เมษายน 57,

Response 'อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57'

Home » งานราชการ » อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
©2013 JobJaa :