Facebook Twitter Gplus RSS
โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556

Date: August 30, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556 สมัครสอบโรงงานยาสูบ 2557

ล่าสุดโรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจำนวนหลายอัตรา โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน ระหว่างโรงงานยาสูบกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่เว็บไซต์ http://job.thaitobacco.or.th/rule.php ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการคะ…

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556

ประกาศโรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

โรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจำนวนหลายอัตรา โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน ระหว่างโรงงานยาสูบกับ มหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
คามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการรับสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thaitobacco.or.th/rule.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>. www.sheetram.com/upload/job_download/201311011383280542.pdf

สมัครสอบ !!! >>>> http://job.thaitobacco.or.th/rule.php

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
การสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม”ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อ ” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิก “ต่อไป”

เปิดรับสมัคร 4 -13 พฤศจิกายน 2556

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”

ขั้นตอนที่ 3 หลังกดปุ่ม ส่งใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
1. ข้อความตอบรับว่า “ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว”
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงิน ได้ที่

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 -14 พฤศจิกายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรกจะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดย คลิกที่ปุ่ม “ค้นหาใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ” ค้นหา ” จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้ คลิกที่ เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในทุกกรณี
3 การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ผู้สมัครโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามประกาศ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหน่วยงาน
** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **


สารพันปัญหา
โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
ข้อที่ 1. ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 ชื่อ – สกุล
1.2 คุณวุฒิทางการศึกษา

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัคร สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อสำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตเบอร์โทร 02 7915672 , 02 7915676, 02 7915673, 02 7915674 , 02 7915679, 02 7915670, 02-7915671

โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่)

(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
(2) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(4) กรณีคุณวุฒิทางการศึกษาผิดต้องส่งสำเนาหลักฐานทางการศึกษามาด้วย
(5) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
(6) แฟ็กซ์เอกสาร ทั้งหมด มาที่ Fax. 02 7915677

ข้อ 2. ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดคุณวุฒิที่สมัคร ไม่สามารถแก้ไขได

ข้อ 3. ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>.www.sheetram.com/upload/job_download/201311011383280542.pdf

สมัครสอบ !!! >>>>> job.thaitobacco.or.th/rule.php

 

แนะนำสมัครงาน: โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

กรมทหารช่าง เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 12 อัตรา (รับทั้งชายและหญิง)

กรมทหารช่าง เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 12 อัตรา (รับทั้งชายและหญิง)

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครถึง 15 ก.ย. 57

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครถึง 15 ก.ย. 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบงานราชการ อาจารย์ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบงานราชการ อาจารย์ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สอบตำรวจ สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สอบตำรวจ สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557

Short url: Full url:

jobthaitobacco.ro.th, วันสอบ ยาสูบ, job.thaitobacco.com, www.jobthaitobacco.or.th, jobthaitobacco, thaitobacco, สมัครงานโรงงานยาสูบ, หางานที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ, โรงงานงานยาสูบ รับสมัคร, รับสมัครงาน ตั้งแต่ 16 พ.ย 56, 2557, ยาสูบ งาน ออนไลน์, สมัครสอบ, http //job.thaitobacco.or.th, job.thaitobacco.or.th, โรงงานยาสูบ, โรงงานรับสมัครพนักงาน 2014, สมัคงานโรงงานยาสูบ, งานยาสูบ, http://job.thaitobacco.or.th, job.thaitobacco.or.th/rule.php, ดูเลขประจําตัว สอบโรงงานยาสูบสมัคร 4 พ.ย.56, logo, http://job.thaitobacco.or.th/rule.php, โรงงานยาสูบรับสมัครพนักงาน, jobthaitobacco.or.th, โรงงานยาสูบค้นหาใบสมัคร, www.job.thaitobacco.or.th, สมัครยาสูบออนไลน์, สมัครงานโรงงายาสูบ,

Response 'โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556'

Home » งานราชการ » โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556
โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556
©2013 JobJaa :