Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 26, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556 สมัครสอบโรงงานยาสูบ 2557

ล่าสุดโรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจำนวนหลายอัตรา โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน ระหว่างโรงงานยาสูบกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่เว็บไซต์ http://job.thaitobacco.or.th/rule.php ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการคะ…

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556

โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556

ประกาศโรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ

โรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงจำนวนหลายอัตรา โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงาน ระหว่างโรงงานยาสูบกับ มหาวิทยาลัยรังสิต มีรายละเอียดตามคุณวุฒิที่กำหนดไว้ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
คามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการรับสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.thaitobacco.or.th/rule.php

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>. www.sheetram.com/upload/job_download/201311011383280542.pdf

สมัครสอบ !!! >>>> http://job.thaitobacco.or.th/rule.php

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
การสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม”ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อ ” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิก “ต่อไป”

เปิดรับสมัคร 4 -13 พฤศจิกายน 2556

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”

ขั้นตอนที่ 3 หลังกดปุ่ม ส่งใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
1. ข้อความตอบรับว่า “ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว”
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่ม บันทึก
– นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงิน ได้ที่

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 -14 พฤศจิกายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรกจะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดย คลิกที่ปุ่ม “ค้นหาใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ” ค้นหา ” จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้ คลิกที่ เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในทุกกรณี
3 การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เนื่องจากใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ผู้สมัครโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามประกาศ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหน่วยงาน
** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **


สารพันปัญหา
โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา
ข้อที่ 1. ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 ชื่อ – สกุล
1.2 คุณวุฒิทางการศึกษา

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัคร สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อสำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตเบอร์โทร 02 7915672 , 02 7915676, 02 7915673, 02 7915674 , 02 7915679, 02 7915670, 02-7915671

โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่)

(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
(2) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(4) กรณีคุณวุฒิทางการศึกษาผิดต้องส่งสำเนาหลักฐานทางการศึกษามาด้วย
(5) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
(6) แฟ็กซ์เอกสาร ทั้งหมด มาที่ Fax. 02 7915677

ข้อ 2. ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดคุณวุฒิที่สมัคร ไม่สามารถแก้ไขได

ข้อ 3. ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244 และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>.www.sheetram.com/upload/job_download/201311011383280542.pdf

สมัครสอบ !!! >>>>> job.thaitobacco.or.th/rule.php

 

แนะนำสมัครงาน: โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

สอบโรงงานยาสูบ, jop.thaitobacco, วันสอบ ยาสูบ, logo, โรงงานยาสูบ สมัครงาน 2558, 2557, http://job.thaitobacco.or.th, โรงงานยาสูบ, job thaitobacco or, ดูเลขประจําตัว สอบโรงงานยาสูบสมัคร 4 พ.ย.56, www.thaitobacco.ro.th, www.thaitobacco.or.th, โรงงานยาสูบรับสมัครพนักงาน, สมัครสอบ, www.job.thaitobacco.or.th, http://job.thaitobacco.or.th/rule.php, job.thaitobacco.com, @job.thaitobacc.co.or.th/, สมัครงานโรงงานยาสูบ, ยาสูบ งาน ออนไลน์, job.thaitobacco.or.th/rule.php, สมัครสอบโรงงานยาสูบ 2557, www.job.thaitobacco.or.th/rule.php, สมัคงานโรงงานยาสูบ, หางานที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ, โรงงานยาสูบ สมัครงาน, http'/jop.thaitobacco.or., http://jobthaitobacco.or.th, jobthaitobacco, โรงงานรับสมัครพนักงาน 2014,

Response 'โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556'

Home » งานราชการ » โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556
โรงงานงานยาสูบ รับสมัครพนักงานประจำหลายอัตรา 4-13 พย 2556
©2013 JobJaa :